แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565

แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565

แผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565