บุคลากร

นางเยาวลักษณ์ วิริยะพงศ์
ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
053-943-154, 053-943-693

นายทวีศักดิ์ นาธรรมเจริญ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
053-943-154
taweesak.n@cmu.ac.th

ภารกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

นายพิทักษ์ ทนาบุตร
พนักงานปฏิบัติงาน
053-943-154
pitak.t@cmu.ac.th
นางสาวพิมพ์พร ประจันตเสน
พนักงานปฏิบัติงาน
053-943-154
pimpron.p@cmu.ac.th

ภารกิจบริหารความเสี่ยง

นางสาววันทนีย์ รุ่งเรืองวัฒนกูล
พนักงานปฏิบัติงาน
053-943-693
wantanee.r@cmu.ac.th
นางสาวเกศรินทร์ พรมคำติ๊บ
พนักงานปฏิบัติงาน
053-943-693
ketsarin.kr@cmu.ac.th