การคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก ปี 2560 – 2564

การคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก ปี 2560 - 2564

File name : GHG_Consumption60-64.pdf