ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกปี 2560 – 2564

ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกปี 2560 – 2564

File name : Carbon-footprint-60-64.pdf