ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกปี 2560 – 2563

ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกปี 2560 – 2563