อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

สำนักงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มีอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบในภารกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และภารกิจการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสนับสนุนการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย บูรณาการยุทธศาสตร์กับการจัดสรรทรัพยากรให้บรรลุตามเป้าหมาย และงานหรือภารกิจอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ