วิสัยทัศน์ พันธกิจ

“Smart Office”

Smart People  บุคลากรเป็นคนดีและคนเก่ง (ยึดหลักความถูกต้องของกฎระเบียบ สามารถปรับตัวให้ทันกับโลกดิจิทัล มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานที่ทำ)

Smart Service การให้บริการที่มีคุณภาพ (ถูกต้อง รวดเร็ว) ทันสมัย เป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง และแม่นยำขอมหาวิทยาลัย มีระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อรองรับกระบวนการทำงาน

Smart Management บริหารงานอย่างบูรณาการ ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล