ขอความร่วมมือบุคคากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมตอบแบบประเมินพฤติกรรมเสี่ยง COVID-19

ขอความร่วมมือบุคคากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมตอบแบบประเมินพฤติกรรมเสี่ยง COVID-19

ในสถานการณ์ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เล็งเห็นถึงปัญหาและ ตระหนักถึง สุขภาพของบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพกายและใจที่ดีลดความเสี่ยงทางสุขภาพ ทำงานอย่างมีความสุข โดยได้จัดทำ
– แบบประเมินพฤติกรรมเสี่ยง COVID-19 สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยและ นักศึกษา
https://cmsdm.net/HealthyU/

ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ