ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 2 เชิงรุก : นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 2 เชิงรุก : นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ทั้งนี้ สำนักงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จะประสานงานกับส่วนงานหัวหน้าโครงการเพื่อดำเนินการขั้นตอนการจัดสรรทุนลำดับถัดไป