ประวัติความเป็นมา

สำนักงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถดำเนินการควบคู่กันไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของสภามหาวิทยาลัย